O nás

Česká hydroizolační společnost je dobrovolné a nezávislé sdružení odborníků z oboru hydroizolační techniky. Česká hydroizolační společnost je odbornou společností Českého svazu stavebních inženýrů.

ČHIS se řídí stanovami ČSSI a vnitřním organizačním řádem.

Registrační list České hydroizolační společnosti vydaný ČSSI.

ČHIS k dosažení svých cílů vyvíjí zejména následující činnosti:

  • publikování v odborných časopisech a publikacích;
  • účast na odborných konferencích a seminářích;
  • šíření informací o realizovaných hydroizolačních konstrukcích, technologiích;
  • šíření povědomí o teorii hydroizolační techniky, o defektech hydroizolačních konstrukcí, o aplikaci informací norem v oboru hydroizolační techniky;
  • podpora výměny odborných a technických informací mezi jednotlivými organizacemi, společnostmi a odborníky se specializací na hydroizolační techniku;
  • spolupráce mezi jednotlivými specializacemi hydroizolační techniky;
  • podpora výměny informací a udržování kontaktů se společnostmi zabývající se hydroizolační technikou i v mezinárodním měřítku;
  • vypracování odborných stanovisek k různým odborným problémům v hydroizolační technice, které se vyskytují v odborné literatuře, normách i v praxi.
  • poskytuje svým členům možnost prezentace uvedením kontaktů a specializace na webu
  • ČHIS zastupuje své členy ve styku s jinými odbornými společnostmi v ČR i v zahraničí.

Reportáž z ustavující schůze České hydroizolační společnosti.

Novinky

Červen 2018:

Na pozvání Tomáše Kunsta se v Mlýně Davídkov uskutečnil jednodenní workshop. Členové naší společnosti se formou prezentací vzájemně obohatili o zajímavé poznatky z vlastní praxe v oboru hydroizolační techniky.

 

Březen 2018:

S hlubokým zármutkem jsme přijali informaci, že nás dne 6.3.2018 ve věku 81 let navždy opustil Doc. Ing. Zdeněk Tobolka, CSc.

Čest jeho památce !

 

Únor 2018:

Členové České hydroizolační společnosti se představili na konferenci Izolace 2018 konané 8.2.2018 v Praze - Letňanech.

Srpen 2017: ÚNMZ přijal konečný návrh normy ČSN 73 1901-3 Navrhování střech – Část 3: Střechy s povlakovými hydroizolacemi, který ČHIS od října 2016 do června 2017 zpracovávala a projednávala s účastníky připomínkového řízení.

Srpen 2017: vyšla aktualizovaná směrnice ČHIS 01: Hydroizolační technika - ochrana staveb a konstrukcí před nežádoucím působením vody a vlhkosti. Směrnice ke stažení ZDE.

Květen 2016: ČHIS rozšířila svou členskou základnu, přijala 8 nových členů.

Říjen 2015: ČHIS zveřejňuje dotazník zaměřený na uplatnění absolventů odborných stavebních škol v praxi. Průzkum slouží k vytvoření přehledu o kvalitě a rozsahu současné výuky a uplatnění absolventů - výsledky mají posloužit k zefektivnění výuky dle požadavků praxe. Vyplnit dotazník ZDE.

Září 2015: vyšla nová směrnice ČHIS 05 pro stanovení přítomnosti netěsností a neutěsněných spár na vnitřním povrchu obvodových konstrukcí. Směrnice ke stažení ZDE.

Červenec 2015: vyšla nová směrnice ČHIS 04: Navrhování střech. Směrnice ke stažení ZDE.

Září 2014: vyšla nová směrnice ČHIS 03: Hydroizolační technika - hydroizolační řešení střech se skládanou krytinou. Směrnice ke stažení ZDE.